petek, 30.05.2014 ob 14:01 | Avtor:

Iztržek prvega četrtletja

kategorija gospodarstvo  komentarji komentarji (0)   galerija slik galerija slik (1)  
  

Konec maja je rok, do katerega naša podjetja z delnicami na borzi predstavijo svoje prvo trimesečje.  

Primorci se tokrat lahko po dolgem času veselimo rezultata ene od borznih družb z našega območja. Luka Koper je namreč po našem mnenju zmagovalec prvega četrtletja, vsaj kar se družb, katerih delnice kotirajo na Ljubljanski borzi. Razveseljujeta tako rast dobička, kot rast prihodkov. Ti so se povečali za 8% v primerjavi z enaki obdobjem lani, čisti dobiček obdobja pa je dosegel 7,9 milijona EUR. S takim tempom bo Luka Koper najbrž presegla načrtovanih 20 milijonov čistega dobička ob koncu leta. In s tem rezultatom ima tudi rast delnice Luke Koper v zadnjih štirinajstih dneh trdne temelje. V isti razred kot Luko Koper lahko po uspešnosti uvrstimo še Cinkarno Celje in Aerodrom Ljubljana, vendar tečaj delnice vsaj pri ta zadnji omenjeni že konkretno presega rezultate poslovanja predvsem zaradi visokih prevzemnih pričakovanj v postopku prodaje družbe.

Ostale družbe iz borzne kotacije zaznamuje predvsem padec oziroma stagnacija prihodkov. Petrol, Mercator in Zavarovalnica Triglav beležijo padec poslovnih prihodkov, kar je odraz navezanosti na šibkega domačega potrošnika. Krka in Telekom Slovenije sta sicer prihodke minimalno povečala, a je obema zdrsnil čisti dobiček obdobja. Na padec dobička Krke so vplivale negativne tečajne razlike, nadaljuje pa se tudi rast terjatev do kupcev, kar pomeni, da prodaja Krke postaja vse bolj odvisna od financiranja lastnih kupcev. Tečajne razlike so sicer posledica gibanja tečajev valut v posameznem obdobju zato jih ne moremo kar preprosto ekstrapolirati na celotno leto, saj se lahko že v naslednjem obdobju iz negativne postavke obrnejo v pozitivno postavko. Po besedah predstavnikov Krke bo letošnji dobiček kljub upadu v prvem četrtletju v celoti gledano na koncu nekje na ravni leta 2013.

Donosnost poslovanja se je v prvem četrtletju poslabšala tudi Telekomu Slovenije, ki kljub 3% rasti prihodkov beleži skoraj 20% upad dobička. Pri tem je škoda, da se v poročilu o četrtletnem poslovanju predstavnikom Telekoma ne zdi vredno podrobneje obrazložiti 62% povečanja postavke »nabavna vrednost materiala in storitev«. Namig predstavnikom za stike z investitorji: delničarje običajno bolj zanima pojasnjevanje postavk, kjer se dogajajo 60% premiki, kot podrobno pojasnjevanje in razčlenjevanje postavk, kjer prihaja do 3% premikov. Saj najbrž ni težko razumeti zakaj. Za konec letošnjega leta Telekom Slovenije sicer pričakuje 63 milijonov EUR čistega dobička, kar je skoraj 20% več od doseženega v letu 2013.

Prihodki od prodaje Petrola so od primerljivih lanskih nižji za 3%, kot posledica zaostrenih razmer v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi ugodnejših rezultatov pri tečajnih razlikah in uporabo izvedenih finančnih instrumentov so uspeli na koncu čisti dobiček obdobja zadržati na približno enaki ravni kot v lanskem prvem četrtletju in sicer 13 milijonov EUR. Cilj Skupine Petrol za letošnje leto je 65 milijonov EUR čistega dobička. Podobno kot v primeru Telekoma, bodo morala biti naslednja četrtletja bolj učinkovita od prvega. Pozitiven efekt ukrepov prestrukturiranja v prvem četrtletju beleži Gorenje. Prihodki od prodaje so na enaki ravni kot pred letom dni, velik vpliv na pojav čistega dobička pa sta imela predvsem povečanje zalog v prvem četrtletju in znižanje stroškov dela. Čisti dobiček obdobja je zaenkrat sicer minimalen v znesku 1 milijon EUR, do konca leta pa je načrtovano povečanje na dobrih 11 milijonov EUR.

Na koncu se ustavimo še ob bilanci Zavarovalnice Triglav. Izkaz uspeha sicer kaže na rast dobička kljub padcu pobranih premij in to je pozitivno. Prvo četrtletje je bilo zaradi posledic žleda posebej težko za zavarovalnice, kar kaže kombinirani škodni količnik, ki se je močno poslabšal, a ostaja pod 100. Vendar se finančne družbe med katere sodijo predvsem banke in zavarovalnice, običajno vrednoti po kakovosti bilance in ne toliko po izkazu uspeha. Izkaz uspeha je dolgoročno namreč močno odvisen od kakovosti sredstev v bilanci stanja. Za naš okus denimo je portfelj Zavarovalnice Triglav premočno izpostavljen manj kakovostnim obveznicam, saj ima kar 61% obvezniških naložb v bonitetnih razredih BBB ali nižje (za primerjavo nemška Allianz ima v istih razredih le 29% portfelja, avstrijska Vienna Insurance pa cca 17%). Najbrž gre za slovenske državne obveznice, ki se jim je v zadnjih letih znižal rating. Vendar moramo poudariti, da je odnos do tveganj zelo subjektivna kategorija, zato je naše mnenje tukaj zgolj prilagojeno našemu okusu, za koga drugega je to morda čisto sprejemljivo.

Je pa zgornje dejstvo obenem lep primer tega, kar so uspele izsiliti monetarne politike centralnih bank. V finančnem žargonu se temu reče »reaching for yield«. Ker zaradi poplave denarja donosi najbolj kakovostnim papirjem upadajo, so velike finančne institucije, predvsem zavarovalnice in pokojninski skladi, prisiljeni stegovati prste v vse bolj tvegane finančne instrumente. Zaradi tega padajo donosi tudi tem razredom instrumentov, narašča pa sistemsko tveganje celotnega finančnega sistema. Ko smo že pri tem, ravno v teh dneh se v ZDA dogaja zanimiv fenomen in sicer se donosi t.i. tveganih obveznic (junk bonds) izenačujejo z njihovim dolgoročnim povprečnim letnim deležem neplačila (default rate). Ker sta se torej letni donos in letni povprečni default rate izenačila, bo dejanski letni donos imetnikov teh obveznic v najboljšem primeru okrog ničle, a slutimo, da se tega najbrž ne zavedajo. Gre za redek pojav, ki izraža popolno odsotnost kakršnihkoli strahov pred tveganji s strani vlagateljev v te instrumente in se običajno konča v solzah. Ampak pravijo, da bo tokrat drugače…

 

Peter Mizerit

Peter Mizerit, član uprave, PFCI

Razkritja: To poročilo nima narave "priporočila" iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja:http://j.mp/kcmscHVir: Podpalmo.si

Povej naprej:
komentarje poganja Disqus


Prometno informacijski center
Prometno poročilo, torek 15.september 2015 ob 22:58

Zapora ceste: - Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem do predvidoma 12. novembra promet v obe smeri urejen po dveh zoženih pasovih.


Današnje prireditve

Klikni za novico